පාරාදීසය.....

නොවේ මෙවන් රටක් ලොවේ..

  • පාරාදීසය..........
Posted by Praneeth Kosala
මම ප්‍රනීත් කෝසල, කෝසල කීවම තමයි කට්ටියම දන්නෙ. සබරගමුවෙ විස්ස විද්යාලෙ කළමණාකරනය ගැන උගන්නන පීඨයෙ ඉගෙන ගන්නෙ,

Subscribe to My Blog

Subscribe Here